Jiří Čihák

Mgr. et Mgr. Jiří Čihák

advokát LinkedIn

O nás

Jsme tým zkušených právníků, kteří za sebou mají dlouholetou bohatou praxi v oblastech nabízených právních služeb. Chápeme, že právní problémy často přesahují do jiných oblastí (ekonomika, účetnictví, daně) a že při jejich řešení je potřeba zohlednit i business rovinu. Umíme nastavit efektivní řešení na míru včetně zajištění doplňkových služeb. Věříme, že každý problém má řešení, když stačí jen najít správný úhel pohledu.

Andrea Kneiflová

Mgr. Ing. Andrea Kneiflová

právník LinkedIn

Jiří Čihák

Mgr. et Mgr. Jiří Čihák

advokát LinkedIn

Jiří je absolventem Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a rovněž Policejní akademie České republiky. Vztah Jiřího k právu byl již od dětských let jasně definován rodinným prostředím, ze kterého Jiří pochází, a tak pro něj ohledně jeho profese nemohlo být jiné volby. Do světa advokacie pak prvně nahlédl již coby student vysokých škol právního zaměření a zůstal jí už věrný. Za více než 15 let praxe v prostředí advokacie prošel od základů až k nejvyšším advokátním metám a poskytování právních služeb v komplexní rovině pro ve svém oboru přední domácí a zahraniční klienty, často ve spolupráci se špičkami tuzemské advokacie. Jiří složil advokátní zkoušku v roce 2015 a jako člen různých právních týmů se podílel na obchodních projektech či soudních a arbitrážních řízení, jejichž hodnota se pohybovala v řádech stamilionů korun. V roce 2022 se pak rozhodl vytvořit vlastní sebevědomou advokátní kancelář s ambicí vyrovnat se nejlepším.

Ve své právní praxi se zaměřuje na:

 • tvorbu komplexních řešení nejrůznějších právních situací, a to i s mezinárodním přesahem
 • sporovou agendu
 • arbitrážní řízení
 • smluvní závazkové právo
 • korporátní právo
 • mediální právo
Andrea Kneiflová

Mgr. Ing. Andrea Kneiflová

právník LinkedIn

Andrea je absolventkou právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde obhájila diplomovou práci s názvem Správní uvážení a jeho soudní přezkum. Během studia získala praxi na Krajském soudu Ostrava – pobočka v Olomouci. Za sebou má rovněž technicko-ekonomické ing. studium na VŠB-TU Ostrava. Do advokátní kanceláře nastoupila po předchozí dlouholeté právní a ekonomické praxi v korporátním prostředí – v oboru zbrojního průmyslu a strojírenství. Díky tomu vnáší do právních řešení pohled v praktické business rovině včetně ekonomického přesahu. Kromě navržení a realizace komplexního právního řešení je Andrea i lektorkou témat řešených agend.

Ve své právní praxi se zaměřuje na:

 • pracovní právo
 • korporátní právo
 • právo obranného a bezpečnostního průmyslu
 • Compliance a GDPR
 • správní právo
 • Due diligence
 • lektorská činnost
 • sportovní právo

Služby

Spory

Zastáváme názor, že dohoda je většinou nerychlejším a nejlepším řešením, které šetří čas i peníze. Z bohaté praxe ovšem víme, že ne vždy je dohoda možná. V takovém případě nabízíme komplexní a spolehlivou právní pomoc při řešení sporů včetně zastupování před soudy, rozhodčími soudy, rozhodci či tribunály. Zakládáme si na jednání na rovinu, a proto od nás po zhodnocení rizik nemusíte slyšet jen to, co slyšet chcete.

Korporátní právo

Poskytujeme komplexní právní služby a poradenství společnostem bez ohledu na jejich velikost či právní formu. Díky bohatým zkušenostem nabízíme kvalitní zastoupení nejen u soudu, ale i v rámci rozhodčího řízení či arbitráží. Šíří služeb pro obchodní korporace umíme vhodně nahradit či doplnit in-house právníky a být pro společnost tím správným právním partnerem.

Pracovní právo

Pracovněprávní poradenství poskytujeme jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. Kromě zastupování před soudy a správními orgány nabízíme i služby prevenčního charakteru jako je audit smluvní dokumentace, analýza rizik, nastavení nápravných opatření.

Obranný a bezpečnostní průmysl

Zbraně, střelivo, výbušniny, munice, zboží dvojího užití, zahraniční obchod s vojenským materiálem – to vše jsou specifická témata, se kterými umíme našim klientům poradit i zajistit případný doplňkový servis (licenční a povolovací řízení, splnění souvisejících administrativních povinností).

Due diligence a forenzní audit

Služby poskytované v rámci Due diligence zahrnují nejen právní audit, ale i propojení s odborníky na oblast analýzy dat, ekonomiky, daní. Zohledňujeme specifika každého odvětví i případu a navrhujeme řešení na míru. Váš ochranný štít mohou tvořit námi zajišťované informace i například k finanční kondici obchodního partnera, jeho ekonomické výslednosti, spolehlivosti při plnění závazků.

Smluvní právo

Vzhledem k rozsáhlým zkušenostem vytváříme smlouvy na míru dle potřeb a požadavků klienta, ať už se jedná o poměrně jednoduché smlouvy o zápůjčkách, složitější nájemní smlouvy či kupní smlouvy na nemovitosti, smlouvy o koupi části závodu nebo například i neobvyklé smlouvy o provozu kluziště či sanaci lomu. Víme, že dobrá smlouva je základ spolupráce a správně nastavené povinnosti mohou do budoucna ušetřit řadu problémů, a podle toho i při tvorbě smluvní dokumentace postupujeme.

Správní právo a správní řízení

Komplexní zastupování a poradenství v oblasti správního práva je poskytováno při řešení přestupků a kontrol, správních žalob, při komunikaci se správními orgány.

Mediální právo

Jsme připraveni bránit Vaše práva v oblasti soukromých i veřejnoprávních médií a vydavatelství, včetně pokrytí problematiky ochrany autorských práv, duševního vlastnictví, ochrany osobnosti. S ohledem na provázanost s naší ostatní odbornou agendou řešíme i návaznost na realizaci záměrů v oblasti reklamní činnosti a marketingových aktivit pro regulované činnosti.

Sportovní právo

Sport patří mezi oblasti, kde je velmi často správné právní řešení za upozaděno. V rámci poskytovaných služeb umíme zacílit na právní témata s fokusem na ekonomické, daňové, ale i dopingové konsekvence. Klienty zastupujeme ve sporech se sportovními asociacemi, umíme řešit odpovědnost a náhradu škody ve sportu.

Školení

Naše advokátní kancelář realizuje školení pro své klienty, jejich zaměstnance i odbornou veřejnost. Samozřejmostí jsou i školení přímo na míru dle požadavku klienta (například úvodní a periodická školení Compliance a GDPR, specifická témata pracovního práva).

Compliance a ochrana osobních údajů

Správné a efektivní nastavení compliance programu společnosti je základním předpokladem pro eliminaci nežádoucích situací plynoucích z podnikání. Compliance je nejen o zamezení korupci, ale také o opatřeních proti jakémukoliv nežádoucímu chování (mobbing, bossing, sexuální obtěžování, chování v rozporu s oborovými předpisy – zbrojní, farmaceutický, energetický průmysl). Naše poradenské služby zahrnují i nastavení prevenčních opatření legalizace výnosů z trestné činnosti (AML), zajištění prověření obchodních partnerů a klientů (KYC). V rámci firemního compliance poskytujeme poradenství k začlenění pravidel pro whistleblowing tak, aby byly minimalizovány nejen hrozící rizika, ale i související náklady. Jelikož být compliance (v souladu) je nezbytné i v oblasti ochrany osobních údajů, ani toto téma nezůstává v našich poskytovaných poradenských službách upozaděno.